$ DOLAR → Alış: 3,43 / Satış: 3,44
€ EURO → Alış: 3,67 / Satış: 3,69

Alevi kurumlarından barış şehitleri için ortak açıklama

Alevi kurumlarından barış şehitleri için ortak açıklama
  • 23.10.2015
  • 221 kez okundu

ALEVİ KURUMLARI BİRLİK KOORDİNASYONU

21 EKİM 2015 TARİHLİ ALEVİ KURUMLARININ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemiz Türkiye’de durum kötüye gidiyor.

Ülkemiz, Türkiye’de toplumsal barışın dinamitlendiği, savaş halinin yaşandığı, adaletin olmadığı, hukukun işletilmediği, basın, yayın ve ifade özgürlüklerinin çiğnendiği, kentler kuşatılarak, halka zulüm, katliamların yaşatıldığı, yasamanın işletilmediği, tek kişiye dayalı saray diktatörlüğünün devreye sokulduğu, bütün komşularımızla derin sorunların yaşadığı, yaşam koşullarının kötüleştiği, işsizliğin arttığı, ekonomik verilerin kötüleştiği, iş kazalarının arttığı, emekçilerin haklarının gasp edildiği, sendikal hak ve özgürlüklerin yok edilmeye çalışıldığı, ezilen halklara, inançlara ve emekçi kesimlerine, kısacası toplumsal dinamiklere yönelik baskıların yoğunlaştığı ve kitlesel bir biçimde katliamların yaşandığı, kadınlara yönelik şiddetin artığı, sokaklarda linç politikaların devreye sokulduğu bir dönemden geçiyor. Kısacası Türkiye kötüye gidiyor. Aleviler olarak kaygılıyız. Bunun sorumlusu 13 yıldır iktidarda bulunan AKP ve tarafsız tutum takınmayan Sayın Cumhurbaşkanıdır. Alevi toplumu, kurumları olarak tüm siyasi partilere toplumsal barışın sağlanması için sağduyuya çağırıyoruz. Silahların değil, politik çözümlerin üretildiği bir tutuma almaya davet ediyoruz.

Alevi inancı evrenseldir. Barışa, demokrasiye ve eşitliğe dayanır.

 Şiddete ve savaşa karşıdır. Birlikte yaşamı savunur.
ankara_katliami_alevilerin_aciklamasi_03

Yaşamın temelini oluşturan hava, su, toprak, ateş Alevi öğretisinde kutsaldır. Alevi inancı yaşamı kutsar.  Evrendeki tüm varlıkların birlikteliğine inanır. Doğaya saygılıdır. Kamil insan, kâmil toplumu savunur. RIZALIK ŞEHRİ kuramıyla, insanların barış içinde, eşit koşullarda, birlikte yaşamını savunur. Şiddete, savaşlara karşıdır. Bütün inançlara saygılıdır. İnsanlar arasında; renk, ırk ayırımı yapmaz, ötekileştirmez. Yetmiş iki millete bir nazarla bakar. Halklar ve kültürler arasında dostluğu, kardeşliği, eşitliği ve dayanışmayı bir düstur olarak kabul eder ve yaşar. Her türlü haksızlığa karşıdır. Biat kültürünü reddeder.  Kadının toplumda eşitliğini savunur. Alevilere yönelik katliamlara rağmen kin ve düşmanlık gütmez. Kısacası; barış, Alevi öğretisinin mihenk taşıdır. Alevi tarihi ve Alevi yol önderlerinin yaşamı buna tanıktır.

ankara_katliami_alevilerin_aciklamasi_02Aleviler haksızlığa karşıdır

Alevi öğretisinin kuramcıları olan Pirlerin, Uluların, Velilerin, Ozanların yaşamları, duruşları buna örnektir. Kerbela’da Yezit’e ve taraftarlarına biat etmeyen, haksızlığa karşı direnen Hazreti Hüseyin, derisi yüzülen Hallacı- Mansur ve Nesimi, barışı sembolize eden, güvercin donuna girmiş, aslanla ceylanı birlikte kucaklayan Hacı – Bektaşi Veli, Hınzır paşaya boyun eğmeyen, “bende bu yayladan Şah’a giderim.” diyen Pir Sultan Abdal, Yunus Emre’nin “Biz kimseye kin tutmayız, cümle âlem birdir bize” deyişi, ulu ozanların deyişleri, Alevi cemlerin de ki ritüeller, Cumhuriyet tarihinde haksızca idam edilirken, ” Sizin oyunlarınızla başa çıkamadım.  Bu bana dert oldu. Bende sizin önünüzde eğilmiyorum. Bu da size dert olsun” diyen Seyit Rıza, İnsanı hakkın varlık deryası olarak gören Âşık Daimi, “Benim sadık yârim kara topraktır.” diyen Aşık Veysel, Mahsuni Şerif’in dillendirdiği deyişler, türküler, barışın, eşitliğin, kardeşliğin, dayanışmanın dile getirilişidir. Haksızlığa karşı duruştur.

Böylesine insani, eşitlikçi ve doğacı bir inanca sahip bir toplumun barışa karşı durması düşünülemez. İnsanların ölmesini, doğanın tahrip olmasını, sosyal felaketleri önleyen BARIŞA Aleviler taraftır, taraf olmaya devam edeceklerdir. Aleviler toplumsal barışın bir dinamiği ve savunucusudur.

Aleviler asimilasyona karşıdır. Toplumsal vicdanın sesidir.

Alevi öğretisi ve savunucuları, tarih boyunca katliamlara, asimilasyonlara, sürgünlere, baskılara maruz kalmışlardır. Tarihsel kırılmalar yaşamıştır. Bu duruma karşın, Alevi öğretisi ve Aleviler,  tarihsel duruşlarını bozmamışlardır. Mağdurların ve toplumsal vicdanın sesi olmuşlardır. Bu anlamıyla Alevilik öğretisi ve  Alevi toplumu, toplumsal ilerlemenin bir dinamiği ve gücü olmuştur. Kendisini değiştiren, geliştiren Alevilik dinamik bir öğretidir. Bu özelliği ile toplumsal belleğin sesi olmuştur. Toplumda estetik değerlerin, sevginin, hoşgörünün, eşitliğin, toplumsal adaletin, barışın taşıyıcısı olmuştur. Toplumlardaki ilerleme güçlerinin musahibi olmuşlardır. Toplumsal yaşam da,  halk edebiyatının değişik dallarının yaratıcısı ve geliştirici dinamiği olmuştur.

Aleviler; Ümmet toplumunu değil, eşit yurttaşlık temelli, laik, demokratik,

Çok kimlikli Cumhuriyet istiyor

Alevi öğretisi, toplumsal gelişmelerin karşısında olmamıştır. Aleviler, değişimci, dönüştürücü ve devrimci dinamiklerin içinde saf tutmuşlardır. Bu nedenle, Aleviler, ümmet toplumundan kurtulmayı hedefleyen, aydınlanmacı ve yurttaş olma projesi olan Cumhuriyet projesini desteklediler. Ne ki Alevilerin, tüm kimliklerin özgürce yaşadığı, eşitlikçi, barışçı ve evrensel değerler üzerine inşa edilmesini arzuladığı çoğulcu modernleşmeyi tek inanca ve tek ırka indirgeyen, bunun dışındaki kimlikleri ve inançları yok sayan baskıcı uluslaşma ve modernleşme projesinde kendilerine yer bulamamışlardır. Bu projeden dolayı Aleviler bugün Türkiye de eşit olmayan, ayrımcılığa her düzeyde maruz kalan, haksız ve kimliksel hak ve hukuktan mahrum bir şekil de yaşıyorlar.

Alevi toplumu Yas-ı Matem Muharrem Orucunu tutuyorlar. Yastalar.

Kerbela’da Yezit tarafından ona  biat etmeyen ve haksızlığa karşı duran Hazreti Hüseyin ve tarafları katledildi. Tarih boyunca, Hz. Hüseyin ve tarafları için, insanlık için, barış için, demokrasi için bu uğurda yaşamını yitirenler için 12 gün boyunca Yas-ı Matem Muharrem orucunu tutarlar. Yas tutarlar. Aşure lokmasını dağıtırlar. Yas-ı Matem Muharrem Alevi inancında önemlidir. Kutsaldır.

Aleviler; bu yıl Yas-ı Matem Muharremimizi Barış Şehitlerine Adıyor.

Roboski’de, Diyarbakır’da, Suruç’da, Ankara’da yaşatılan katliamları kınıyoruz. Sorumlularının açığa çıkarılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Son olarak İslami terör örgütü mensupları tarafından katledilen, Ankara’da savaş dursun, silahlar sussun, Türkiye’de barışın ve demokrasinin gelmesi uğruna yaşamlarını kaybeden, tarih boyunca, haksızlığa karşı duran, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadele eden Barış Şehitlerini saygı ile anıyoruz. Ailelerinin ve Türkiye toplumunun acılarını paylaştığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu nedenlerden dolayı Yas-ı Matem Muharremi Barış Şehitlerine adıyoruz. 28 Ekim 2015 tarihinde saat 12.00-15.00 arası Türkiye’nin tüm şehir merkezlerinde Aşure Lokmalarımız, kitlesel bir biçimde BARIŞ LOKMASI olarak dağıtacaklardır.

Aleviler nasıl Bir Barış İstiyor!

Alevi toplumu, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde silahların sustuğu, eşitsizliklerin giderildiği, yaşamın ve doğanın korunduğu, sorunların diyalog yoluyla çözümlendiği, demokratik hakların, özgürlüklerin güvence altına alındığı, toplumsal refah düzeyinin ve paylaşımın sağlandığı, kimsenin ötekileştirilmediği, toplumsal dinamiklerin katılımını sağlayan, dini inanç referanslarının değil, evrensel hukuk ilkelerine dayalı toplumsal yapının inşa edildiği, ülkeler arasında karşılıklı işbirliklerinin, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirildiği bir toplumsal barışı istiyor.

Aleviler nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyor

Aleviler, bu günkü sistemi aşan eşitlikçi-laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, bireyi hak ve sorumlulukla donatan, direk katılımcı, merkezi sistem yerine yerel dinamikleri öne çıkaran yönetim biçimlerini uygulamaya sokan, eşit yurttaşlığı hukuksal, toplumsal, kültürel olarak benimseyen ve yaşatan, kadını eşit haklara kavuşturan, doğayla insan arasında uyumu sağlayan, kaliteli ve refah bir yaşamı hedefleyen, farklı kimliklerin özgürce bir arada yaşayacakları toplumsal bir sistem tahayyül ediyorlar. RIZALIK ŞEHRİNE UYAN BİR TAHAYYÜL.

Türk-İslam sentezi üzerine kurulan tek ırk, tek din konseptinin terk edildiği, Türkiye de yaşayan tüm halkların, inançların, kültürlerin eşit koşullarda yaşayabileceği, eşit haklara kavuşacağı, vesayetçi militarist, bürokratik ve darbeler vesayetinden temizlenmiş, toplumsal uzlaşmayla kabul edilecek yeni, demokratik, özgürlükçü, çağdaş, laik, inanç özürlüğünü sağlayan, sendikal hakların güvence altına alındığı, yeni BİR ANAYASA ile yaşama geçirildiği bir Türkiye,  Alevilerin özlemidir.

Alevilerin talepleri

Bu temelde tarih boyunca inkâr edilen, katliamlara uğratılan Alevilerin inancının tanınması,  Cem Evlerimizin İbadethane olarak kabul edilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması gerekir.  Kürt halkının kimliğinin tanınması, ana dilde eğitim ve kültürel haklarının verilmesi gerekir. Azınlıkların haklarının iadesi sağlanmalıdır. Emekçilerin yaşam düzeyleri yükseltilmeli, sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü gerçekleştirilmelidir.  Tarihin karanlıklarıyla yüzleşilmelidir. Koçgiri, Dersim, Sivas, Maraş, Gazi, Gezi ve en son Ankara’da yaşanan katliamların, faili meçhul cinayetlerin sorumluları ortaya çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. Eşitlik temelinde Avrupa Birliğine katılma projesi hedeflenmelidir.

BARIŞ İÇİN EL ELE.

Dava İnsanlık Davasıdır.

Dikkatleriniz için sağ olunuz

21 Ekim 2015

 Alevi Kurumları

 

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONUNA BAĞLI KURULUŞLAR LİSTESİ

Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi Ve 102 Şubesi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi Ve 61 Şubesi

Ankara Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği

Seyit Garip Musa Sultan Kültür Derneği

Bozüyük Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal Dayanışma Derneği

Yalıncak Sultan Kültür Tanıtma Yaşatma Türbe Onarma Yaşatma Derneği

Hacıbektaş Kültür Ve Yardımlaşma Derneği -Taşdelen

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

Kayseri Hacı Bektaş Derneği

Kayseri Alevi Kültür Merkezi Derneği

Alevi Bektaşi Kültür Tanıtma Derneği -Narlidere

Çamşıhı Hüseyin Abdal Derneği -Sivas

Kütahya Hacı Bektaş-I Veli Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Atakent Cemevi Kültür Merkezi Yapma Ve Yaşatma Derneği

Topçu Baba Anma Yaşatma Kültür Ve Sanat Derneği

Piribaba Kültür Dayanışma Derneği

Hüseyin Gazi Derneği

Torbalı Anadolu Alevileri Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

Torbalı Alevi Bektaşi Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği

İzmir Alevi Yol Derneği

Güvenç Abdal Araştırma Eğitim Kültür Ve Tanıtma Derneği

Kestel Hacı Bektaş Veli Kültür Tanıtma Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Adaköy Hacı Bektaşi Veli Kültür Tanıtma Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

İzmir (Balçova) Alevi Bektaşi Derneği

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi Ve Cemevi

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği

Erenler Kültür Ve Dayanışma Derneği – Kahramanmaraş

Antalya Abdal Musa Kültür Ve Tanıtma Derneği

Boğaziçi Alevi Kültür Derneği

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Firuzköy Hacı Bektaş Veli Kültür Tanıtma Derneği

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği

Cankaya Cemevleri Yaptırma Derneği

Abdallar Derneği

Anadolu Erenleri Araştırma Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (İstanbul)

 

ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU

Anadolu Bilim Kültür Vakfı

Anadolu Kültürünü Koruma ve Araştırma Vakfı

Cumhuriyetçi Eğitim Kültür Merkezi – 58 Şubesi

Eskişehir hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı

Haydar Eren Kültür ve Eğitim Vakfı

Kartal Cemevi

Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı

Sarıyer Cemevi

Kocaeli Cemevi

Sivas Cemevi

 

 

ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Garip Dede Dergahı – 2 Şube

Karaca Ahmet Sultan Dergahı – 7 Şube

Şahkulu Dergahı

Erikli Baba Dergahı

Nurtepe Cemevi

Sarıgazi Cemevi

Derince İmam Hüseyin Cemevi

Arnavutköy Cemevi

Yalova Pirsultan Cemevi – 4 Şubesi

Uğur Mumcu Cemevi

Sucaatin Veli Dergahı

Antalya Kafi Baba Türbesi

Kilyos Erenler Cemevi

Eskişehir Hacı Bektaş Cemevi

İzmir Can Bir Canlar Derneği

Esenler Hacı Bektaş Cemevi

 

DİĞER ALEVİ KURUMLARI

Demokratik Alevi Dernekleri – 7 Şube

Gazi Cemevi

Bağcılar Cemevi

Pendik Cemevi

Şah Hatayi Cemevi

Firuzköy Cemevi

İkitelli Cemevi

Habipler Cemevi

Dersim Dernekleri

Koçgiri Kültür Dernekleri

Maraş Girişimi

 

Ve geldik bugüne…
NURAY BAYINDIR Daha dün İnsandaki bozulmanın farkını koyabilmek için bir ton söze ihtiyaç duyarken, bu gün yaşananlar sorunu kendiliğinden anlatıyor....
Şer’i Kemalizmin öç alma yöntemleri!
Hafızamızı yoklarsak; “PKK’lıların mezarları tahrip edilidi. PKK’lının mezar başna Türk bayrağı dikildi. PKK’lı kadının çıplak bedeni sokaklarda gezdirildi. PKK’lının cesedi...
İslamcı ve Kemalist Taraflar Arasında Dengesizlikleri Yaşamaya ve Bir Türlü  “Kendi Tarafı” Olamamaya Dair
Özellikle Avrupa diasporasının daha demokratik koşullarında Alevi kitlesi kendi kimliği ile ilgilenme firsatını buldu. Yüzyıllarca çeşitli baskı, dışlanma, ötekileştirilme, imha...
Bu hal o haldir
 “Nerede ve Hangi Kimlikte Doğacağımız Elimizde Değildir,  Ama “İnsan” Olmak Her Zaman Elimizdedir…”  La Edri. 1500’lü ve 1600’lü yıllarda Osmanlı...
Alevilerden İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum’a destek ziyareti
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum üyelerini ziyaret etti. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, İdil Kültür Merkezi...
Alternatif alanlarda olacağız
Amed Büyükşehir Belediyesi’nin sinema biriminde eğitim veren ‘Babamın Sesi’ filminin ödüllü yönetmeni Zeynel Doğan, kayyum ataması sonrası içerisinde girilen ortamda...
Af Örgütü’nün Sûr raporu…
Uluslararası Af Örgütü, bir yılı aşkındır yasağın devam ettiği Amed’in Sûr ilçesine ilişkin rapor hazırladı. Rapor’da evlerin talan edildiği yaklaşık...
Eski HDP İstanbul Milletvekili Erdoğan’a hakaretten ifade verdi… ‘Alevilerin sesini kesmeye yönelik’
HDP İstanbul eski Milletvekili Turgut Öker, Kahramanmaraş'ta Maraş olaylarının anmasında yaptığı bir konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında açılan...
Barış için Akademisyenler inisiyatifine Almanya’dan ödül
Johann-Philipp-Palm İfade ve Basın Özgürlüğü ödülüne layık görülenler arasında Barış için Akademisyenler inisiyatifi de bulunuyor. DW Türkçe’ye konuşan Gizem Sayın,...
Onbinlerden ‘Yo soy Fidel’ sloganları
Küba’nın Devrimi’nin Lideri Fidel Castro’nun külleri, gerilla hareketinin başlangıç noktası olan Santiago de Cuba kentine ulaştı. Fidel’in külleri, törenin ardından...
CHP’li Torun: HDP’lilerin tutuklanması siyasi bir karar
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, HDP’lilerin tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu söyledi.
Alevi Kadınlar Vardır
“Alevi örgütlerinde kadın yok eleştirime karşı gelen erkek savunmalarının hepsi ‘kadınlar uygun değil evi kocası çocukları var toplantılara gelemiyor.’  Peki...
Türkiye Nereye Gidiyor?
Suriye’de askeri operasyona çıkan, terörden(!) arındırılmış bölge yaratmak amacıyla Cerablus’u işgal eden Türkiye, burada durmayarak Halep sınırına kadar olan Kobane...
İhraç edilen akademisyenler mücadelede kararlı
Akdeniz Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler: Her zaman düşüncelerimizi ifade etmeye, bilim ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.
İzzettin Doğan’dan FETÖ itirafı: ‘Alevi imamı’ doğru, FETÖ baskı yaptı
Gülen Cemaatinin ‘Cami-Cemevi’ projesini destekleyen Cem Vakfı lideri Doğan, FETÖ’nün kamuda çalışan Alevilere baskı yaparak görevi bırakmaya zorladığını söyledi. Doğan,...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ